تبلیغات
مقایسه آموزش وپرورش دنیاباآموزش وپرورش ایران - مقاله (آموزش و پرورش تطبیقی )/1
تاریخ : دوشنبه 4 فروردین 1393 | 03:11 ب.ظ | نویسنده : محمد مهرافروز
دانش آموزش و پرورش تطبیقی امروزه در اغلب كشورها، دانش گسترده است. كه به مقایسه و نقد و تحلیل پدیده های تربیتی چه در داخل یك نظام آموزشی و چه درمیان چند نظام آموزشی در كشورهای مختلف جهان می پردازد. آموزش و پرورش تطبیقی نام جدیدی است برای دانش نوینی كه امروزه در ردیف معارف مستقل بشری درآمده، اما همچون دیگر شعب علوم سابقه ای بس دیرینه و كهن دارد. آموزش و پرورش تطبیقی به عنوان دانشی متمایز و مشخص كه وجود علمی به خود گرفت، از اوایل19پای به عرصه ظهور نهاد و تاریخ به وجود آمدن آن رامی توان با نشر كتاب تدبیر و دیدگاههای مقدماتی در باب آموزش و پرورش تطبیقی از طرف محقق فرانسوی ))مارك آنتونی ژولین(( در سال 1817 مقارن دانست. او برای نخستین بار روش های سنجیده ای برای مقایسه مسائل آموزش و پرورش كشورهای جهان ارائه داد و بدین سان مطالعات تطبیقی را هدفدار و قانون مند و نظام یافته كرد.
دانش آموزش و پرورش تطبیقی امروزه در اغلب كشورها، دانش گسترده است. كه به مقایسه و نقد و تحلیل پدیده های تربیتی چه در داخل یك نظام آموزشی و چه درمیان چند نظام آموزشی در كشورهای مختلف جهان می پردازد. آموزش و پرورش تطبیقی نام جدیدی است برای دانش نوینی كه امروزه در ردیف معارف مستقل بشری درآمده، اما همچون دیگر شعب علوم سابقه ای بس دیرینه و كهن دارد. آموزش و پرورش تطبیقی به عنوان دانشی متمایز و مشخص كه وجود علمی به خود گرفت، از اوایل19پای به عرصه ظهور نهاد و تاریخ به وجود آمدن آن رامی توان با نشر كتاب تدبیر و دیدگاههای مقدماتی در باب آموزش و پرورش تطبیقی از طرف محقق فرانسوی ))مارك آنتونی ژولین(( در سال 1817 مقارن دانست. او برای نخستین بار روش های سنجیده ای برای مقایسه مسائل آموزش و پرورش كشورهای جهان ارائه داد و بدین سان مطالعات تطبیقی را هدفدار و قانون مند و نظام یافته كرد.

اهداف وكاربرد مطالعات وتحقیقات تطبیقی درزمینه ی آموزش وپرورش اصولا بررسی های تطبیقی درحوزه آموزش وپرورش جهت تحقق اهداف ذیل انجام می شود.

1 -كشف حقایق مسائل تربیتی كشورخویش ازطریق تحلیل وشناخت مسائل نظام های آموزشی كشورهای دیگر.

2 ارزیابی مبتنی برواقعیت نگری وپرهیز ازخود شیفتگی فرهنگی منبعث ازقوم گرایی، ایدئولوژی وتمایلات ناسیونالیستی افراطی

3 برنامه ریزی

4 برقراری وتوسعه روابط فرهنگی بین كشورهای مختلف درجهت وحدت وایجاد صلح ودوستی وتفاهم بین انسانها.

5 معرفی نوآوری آموزشی

6 شناخت مسائل جهانی آموزش وپرورش

در روزگار ما، همه ی ملتها، با هر نظام سیاسی و اجتماعی پیشرفته به مساله برنامه ریزی واصلاحات آموزشی، با توجه به آخرین روش های اجتماعی از اولویت خاصی برخوردار است. بررسی تاریخ تحول نظام های آموزشی جهان نشان می دهد. كه به منظور تحقق این امر، اغلب كشورهای پیشرو وازاطلاعات وپژوهش های تطبیقی درزمینه ی آموزش وپرورش بهره گرفته اند وازآن به عنوان شرط لازم برای رفع نیازمندی های روبه رشد اقتصادی وفرهنگی وفنی خویش تاكید می ورزند.

در پیشگفتار هفتمین گزارش سالانه وزارت آموزش و پرورش ایالت ماساچوست ))هوراس مان(( درزمینه ی ارزش و فوایدی كه مطالعه و مشاهده ی نظام های تعلیم وتربیت كشورها به منظور اقتباس فرهنگی دارند، چنین بیان داشته است :

عاقلانه است كه مااز تجارب دیگران بهره گیریم ومنتظر نشویم همان تجربه راكه دیگران به قیمت زمان وسرمایه فروان به دست آورده اند، به علت عدم آگاهی دوباره مورد تجربه قرار دهیم. بلكه درس گرفتن ازاشتباهات وناكامی هایی كه دیگران درجریان تجارت خود داشته اند. امری است مفید.

اگرچه درقرن حاضر فناوری های جدید بویژه فناوری مربوط به عرصه ی اطلاعات وارتباطات زمینه ی تحولات سریع وغیرقابل برگشت رادر جهان فراهم آورده است. این تحولات نیزدنیای جدیدی راشكل داده وبه ظهور رسانده كه ازقسمت های متعاملی تشكیل شده است . قسمت هایی كه جمع شدن آنهادر كنار یكدیگر درشبكه جدید ارتباطات تعاملی نه ازسر اتفاق كه از روی اجبار ناشی از ضرورت تاریخی است. این تجمع تمایل موجب ظهور و تجدید حیات زبان ها وفرهنگ هایی شده كه به گونه ای متنوع نظام پویایی جهانی راپی ریزی كرده است.

چالش های برآمده ازاین تحولات ازجمله دموكراسی، مشاركت مردمی، تمركز زدایی وكثرت گرایی، زمینه ی نگاهی نورابه آموزش وپرورش فراهم ساخته است. آموزش وپرورشی كه قراراست انسان رابرای آینده آماده كند. بنابراین همین وظیفه بایدتوانایی روبرو شدن باچالش هایی راكه تحولات كنونی رودرروی نسل حاضرقرار می دهد، داشته باشد. طبیعت آموزش وپرورش آن رابه مشابه یك فرآیند كیفی برحسب آنچه باید باشد شرح می دهد، نه آنچه كه هست ازاین روماهیت آن زاینده، پویا، تغییرپذیر ومنعطف است وناگزیر روبه رشدو تعالی وتغییر. افزون برآم آموزش وپرورش به منزله ی پرورش دهنده نیروی انسان مورد نیازدر فرآیند تعالی فناورانه عصرحاضر، نقش بی بدیل خودرا درجهان رادر جهان حفظ كرده است. حفظ وحراست نظام تعلیم وتربیت ازاین نقش اساسی بادگرگونی هایی همراه بوده است. دگرگونی هایی كه بنابرتقاضای زمان ونیازهای برآمده ازعصر حاضرایجاد نشده است.

علم وفناوری

علم وفناوری هردو سازنده ی تمدن بشراست. وتوسعه ی هردو بدون دیگری ممكن نیست. ))علم به معنی شناخت ومعرفت نسبت به عالم هستی ویافتن قوانین حاكم برطبیعت است.((

درصورتی كه منظور ازفناوری كاربرد علوم ویافته های علمی درعمل بااستفاده ازرویه هاو مطالعات منظم وجهت داربرای ارضای خواسته های مادی است وغالبا بااختراعات وكاربرد وسایل وتجهیزات درارتباطات.

))فناوری، ((دانستن چگونگی انجام كار)) وفرایند اخلاقی است كه درآن ابراز، منابع و نظام ها برای حل مساله، بكار گرفته می شوند.تا كنترل انسان رابر محیط طبیعی افزایش دهند و شرایط زندگی انسان رابهتر سازند). ((سمپوزیوم بین المللی درمورد یاددهی فناوری درآموزش عمومی، یونسكو، 1985،ص8)

بطوركلی آموزش دو هدف عمده دارد.

1 آماده كردن جوانان برای كسب دانش و مطالعات بیشتر

2 آماده كردن جوانان برای دنیای كارو زندگی

اولین هدف مربوط به آموزش علوم ودومین هدف مربوط به آموزش فناوری است. این دوهدف لازم وملزوم یكدیگرند وجداسازی علوم ازفناوری نه تنهادر كیفیت آموزش بلكه درتعیین موقعیت های مناسب برای رشدكودكان اثرات نامطلوبی دارد.

اهداف آموزش فناوری

آموزش فناوری نبایدبا آموزش فنی وحرفه ای وباموضوعاتی نظیر هنرهای دستی، آشپزی، كارباچوب و.... اشتباه گرفته شود. درسمپوزیوم یعنی اسمعی یونسكو برای تدریس فناوری درآموزش عمومی درسال1985 مواردزیر تاكید شده است.

4 آموزش فناوری باید متناسب باشرایط محلی، دنیای كار، احتیاجات فردی واجتماعی وزندگی روزمره، همچنین توسعه نگرش مثبت به كارهاو مهارت های دستی باشد.

5 آموزش فناوری درارتباط باسهم آن درفرایند آموزش به شكل یك كل مطرح شود.

6 درآموزش فناوری ارتباط نزدیك علوم وفناوری بایدمورد تاكید قرار گیرد.

7 رشد وتوسعه مهارت های مربوط به تصمیم گیری، حل مساله وطراحی باید قسمت اصلی آموزش فناوری باشد.

8 رشدو توسعه مهارت های ذهنی ودستی درطراحی، دقت وارزشیابی محصول یاكار باید درنظر گرفته شود.

9 درآموزش فناوری، روحیه كنجكاوی، جستجوگر وخلاقیت باید تقویت شود.

10 روحیه همكاری وتعادل، مسئولیت اجتماعی ونگرش مثبت به فناوری درآموزش موردنظر قرارگیرد.

تاریخچه آموزش فناوری دركشورهای گوناگون دنیا

تاقبل ازدهه ی1990 گزارش های گوناگون نشان می دهد. كه اكثركشورها آموزش فناوری راتنهادر برنامه های فنی وحرفه ای خودگنجانده اند. برای مثال، درفرانسه طبق قانون 1985 موضوعات فنی وهنرهای دستی دردبیرستان بادروس اطلاعاتی الكترونیك، مكانیك وفیلم برداری جایگزین شده است (یونسكو 1986، ص48)

درانگلستان آموزش فناوری دربرنامه های آموزش وپرورش فنی وحرفه ای برای سنین 14تا18سال بابودجه 1440میلیون دلاردر سال1987 همراه بوده است. به گزارش یونسكو تاقبل ازدهه 1990 دربسیاری ازكشورهای اروپایی آموزش فناوری باآموزش فنی وحرفه ای همراه بوده وجزئی ازآن به حساب می آمده است. اكثركشورهای درحال توسعه نیزبه پیروی ازكشورهای پیشرفته دروس فناوری رابه صورت برنامه ریزی مستقل دربرنامه درسی دبیرستان فنی وحرفه ای خود گذاشته اند.

ازدهه ی1990، باپیشرفت های سریع فناوری، كشورهای پیشرفته سعی كردند. تابرنامه های آموزش فناوری رادر برنامه های دبیرستان عادی خودحتی قبل ازدبیرستان وارد نمایند. برای مثال كشورهایی نظیركانادا، آمریكاموضوع درسی تحت عنوان ((طراحی وفناوری)) مخصوص دانش آموزان وكلاس های هفتم وهشتم (دوره راهنمایی ایران) تدریس می شود كه دراین درس دانش آموزیاد می گیرد. باسه نوع ماده: چوب وفلز، پلاستیك وسیله هایی نظیر ساعت دیواری وجاكلیدی و.... بسازد. كارگاه مدرسه بدین منظورتشكیل شده ست. ودرآن همه نوع وسایل وفناوری های مورد نیازرا برای ساخت وسایل ساده، ابزارساده چون اره دستی، آچار، پیچ گوشتی، انبردست و... . ماشین هایی نظیرماشین های تراش كاری، جوش كاری وخراطی و... ماشین برای ساخت وسایل پلاستیكی وجود دارد.

باتوجه به تاریخچه آموزش فناوری دركشورهای گوناگون درمی یابیم كه هریك ازاین كشورهابه نوعی آموزش فناوری درآموزش وپرورش خودگنجانده اند وتوانسته اند برنامه ریزی مفید ازآن بهره جویند ماسعی داریم تجربیات بعضی ازكشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه رابررسی نموده وازآن تجربیات سود جوییم، تابتوانیم درنظام آموزشی مان تغییر ودگرگونی رخ دهیم كنكاوش وجستجو دراین كشورها وهمچنین منطیق كردن برنامه های آنهارا كشورمان دردو بعدمورد بررسی قرارمی دهیم.

1 آموزش فناوری دربعضی ازكشورها

2 توسعه وضرورت اصلاح

آموزش فناوری دركشورهای درحال توسعه وتوسعه یافته

استرالیا،آموزش وفناوری رابا فعالیت های كوتاه ومستقل آغاز كرد،نه بصورت یك دوره كامل باانجام پروژه های فردی گروهی به پروژه هایی درزمینه كشاورزی ودامداری درقدم اول بیشتر توجه كرد.

همچنین، فناوری باسایر موضوع های درسی نظیرعلوم، اقتصاد، خانواده، طراحی، گرافیك، ادغام شده است. پروژه های دانش آموزی بصورت كارروی فلزو چوب، طراحی لباس شنا، ساختن جورچین معما برای بازی بچه ها، طراحی دستگاهی برای امنیت در ورودی ساختمان و... انجام می شود.

دركانادا وآمریكا، آموزش غناوری بادروس علوم، ریاضیات، علوم اجتماعی، موسیقی ادغام شده است. برای مثال درس ریاضی پروژه های پل سازی، راه سازی وساختمان سازی ویا ساختن ماكت ساختمان هابا كمك چوب كبریت یاخلال دندان چسب ویابا الگو انجام می گیرد. دربرنامه های علوم اجتماعی، می توان ازساخت یك برنامه تلویزیونی بااستفاده ازنقاشی یادكرد.

تحقیقات انجام شده توسط یونسكونشان می دهد كه بعضی ازكشورهای درحال توسعه، آموزش فناوری رابادرس علوم ادغام كرده ودرتدریس درس علوم، دانش ومفاهیم علمی رادر زمینه های علمی به كاربرده اند.

درزیمباوه علاوه بردرس علوم، فناوری درسایر دروس نظیر تاریخ، علوم اجتماعی وحتی تعلیمات دینی ادغام شده است.

برای مثال : ازرایانه برای آموزش وهم چنین برای خلق آثارهنری، نظیراسلاید، پوسترو... استفاده شده است، درهندوستان به علت فشردگی برنامه درسی وهم چنین محدودیت های مالی، فناوری تنهادر برنامه علوم گنجانده شده است. )مبیسالو 1988 )درلستووبوسوانا آموزش فناوری بامعرفی فناوری های مربوط به كشاورزی، پرورش گله ومعادن همراه است. درزامبیا نیزآموزش فناوری بادروس علوم درنظر گرفته شده است. )لیتون، 1988)

17 دركشورهای فیلیپین وفنلاند، آموزش فناوری بااجرای طرح هایی نظیربازدید صنعتی فعالیت محور انجام می گیرد.

بازدیدهای صنعتی فعالیت محور

18

آماده شدن برای زندگی درك مفهوم خود و دیگران نگرش كلی

مراحل بازدید های صنعتی فعالیت محوردر نمودار1نشان داده شده است.

تواناییهای اجتماعی

كار گروهی

تماس با بزرگسالان

همكاری با همكلاسانش

دانش از مشاغل و صنعت كشود

كسب اطلاعات در مورد محیط اجتماعی و فرهنگی

كاربرد عملی دانش مدرسه

كاربرد عملی نظیر فیزیك و شیمی

ارتباط با یادگیری دروس در مدرسه

توسعه و رشد شخصیت

كار مستقل

ا بتكارات شخصی

نگرش مثبت به كار و تولید

مسئول نسبت به كار


بازدید از كارخانه

نمودار 1: مزایای استفاده ازطرح بازدیدهای صنعتی فعالیت محور

- مزایای استفاده ازطرح بازدیدهای صنعتی فعالیت محور

1 بازدیدها یك تجربه به یادماندنی برای اكثردانش آموزان است وآنها رابا مشاغل وحرفه هاآشنامی كند.

2 امكان كاردر یك محیط جدید راكه فضای كافی برای تصمیم گیری هاو ابتكارات وجود دارد، فراهم می كند.

3 تامین فرصت هایی به فراگیران تامسئوولیت كارخود رابه عهده بگیرند.

4 وجود همكاری بسیارنزدیك وخوب دانش آموزان درگروه هاباكارشناسان كارخانه

5 تصمیم كاركردن دركارخانه مورد بازدید بعداز فراغت ازتحصیل

سایر انتیازات درنمودار 2نشان داده شده است (كیوتونن ومیكائو، 1988)

تفاوت این بازدید با بازدیدهای معمولی این است كه كارشناس كارخانه درتمام مراحل حتی قبل ازبازدید بامعلم درارتباط است و هنگام بازدید، مسائل كارخانه را با دانش آموزان مطرح كرده است وبرای حل ازآن هاكمك می خواهد. دانش آموزان باید باتوجه به اطلاعات به دست آمده ازكارخانه مشكل موجود كارخانه راحل كنند.

حل مساله فناوری

حل مسئله فناوری اگر به طور صحیح تنظیم شود. لزوما یك راهبرد یادگیری است حل مسئله فناوری، به دانش ومهارتهای گوناگون ازموضوعات گوناگون نیازدارد. این كاردانش آموزان رادریك دامنه ازمهارت های فرایندی دگیركی كند. یك شكل ساده شده مراحل درنمودار2 نشان داده شده است. (مینر1988، ص37)

آگاهی – هوشیاری استدلال ساختن ساختن امتحان كردن

ارزشیابی كردن

اصلاح كردن نمایش دادن
  • paper | پارس خودرو | مای بی اف