تبلیغات
مقایسه آموزش وپرورش دنیاباآموزش وپرورش ایران - مجموعه فایلهایpdf تحقیقاتی جهت استفاده شماکاربران..هدیه به مناسبت عیدمبعث نبی رحمت محمدمصطفی ص/2
 
آموزش و پرورش ایران، مشكلات و توسعه پایدار [منبع الکترونیکی] 
 
اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر انگیزه پیشرفت، عزت نفس و شادكامی دانش آموزان پسر پایه اول [منبع الکترونیکی] 
 
ارزشیابی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی براساس رویكرد دیسیپلین محور [منبع الکترونیکی] 
 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی [منبع الکترونیکی] 
 
ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث [منبع الکترونیکی] 
 
استفاده از روشهای كمی در تعیین وزن سوالات پرسشنامه ارزیابی اساتید [منبع الکترونیکی] 
 
اشاعه و كاربست نتایج ارزشیابی برنامه درسی [منبع الکترونیکی] 
 
بررسی روایی و پایانی شیوه های نمره گذاری آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی [منبع الکترونیکی] 
 
زمینه یابی اجرای ارزشیابی کیفی - توصیفی در مدارس ابتدایی شهر تهران [منبع الکترونیکی] 
 
نظام ملی یادگیری در کشورهای در حال توسعه [منبع الکترونیکی]: بررسی وضعیت ایران در مقایسه با برزیل و کره جنوبی 
 


  • paper | پارس خودرو | مای بی اف