تبلیغات
مقایسه آموزش وپرورش دنیاباآموزش وپرورش ایران - مدیریت آموزشی کره...
تاریخ : شنبه 26 اردیبهشت 1394 | 06:49 ب.ظ | نویسنده : محمد مهرافروز

نظام اداری در آموزش و پرورش كره از سه سطح برخورداراست: وزارت آموزش و رورش در سطح ملی،ادارات آموزش و پرورش درسطح استانها و ادارات منطقه ای آموزش و پرورش در سطح مناطق شهری.

پس ازآن، به منظوراستقلال مدارس، شورای مدرسه درهمة مدارس ابتدایی و متوسطه تشكیل شده است.هرشورا بین7تا15نفر عضو داردكه 45 درصد آن را والدین، 35درصد آن را كاركنان مدرسه و 20درصد آن را كاركنان مدرسه و 20 در صد ان را معتمدین محل تشكیل می دهند.


سطوح مدیریتی

نظام اداری در آموزش و پرورش كره از سه سطح برخورداراست: وزارت آموزش و رورش در سطح ملی،ادارات آموزش و پرورش درسطح استانها و ادارات منطقه ای آموزش و پرورش در سطح مناطق شهری.

پس ازآن، به منظوراستقلال مدارس، شورای مدرسه درهمة مدارس ابتدایی و متوسطه تشكیل شده است.هرشورا بین7تا15نفر عضو داردكه 45 درصد آن را والدین، 35درصد آن را كاركنان مدرسه و 20درصد آن را كاركنان مدرسه و 20 در صد ان را معتمدین محل تشكیل می دهند.

نهادهای مركزی

ازجمله مهمترین نهادهای دست اندركارمسوولیت مدیریت مراكزآموزشی كره میتوان از نهادهای ذیل نام برد:

وزارت آموزش

شورای آموزش دانشگاهی كره(KCUE)

شورای مذكورمسئول تحقیق حرفه ای در ادارة دانشكده ها و دانشگاهها ، تحقیق حرفه ای درمورد سیستم ورود دانشكده ها واطلاعات پذیرش،خط مشیهای كمكهای مالی به دانشكده ها و دانشگاهها،توسعة دوره های دانشگاهی وروشهای آموزشی به انجام ارزیابی، توصیه به دولت درمورد موضوعات مربوط به آموزش دانشكده ای، واجرای پروژه های بعهده گرفته شده توسط دولت می باشد.

فدراسیون مراكز آموزشی كره

وزارت آموزش و منابع انسانی سازمان دولتی مسئول فرمولاسیون واجرای خط مشی های آموزشی می باشد.دولت نیزراهنماییهایی درموردموضوعات خط مشی های اصلی وحمایت مالی فراهم می آورد.سیستم تأمین مالی آموزش بصورت متمركزمیباشد و پرداختهای دولتی بیشترین جزء بودجة مدارس را تشكیل می دهد.

چارچوب سازمانی

سازمان ادارة آموزش متشكل ازسه لایه ازكارشناسان اداری تشكیل میشود.درسطح ملی وزارت آموزش و توسعة منابع انسانی (MOE) ، درسطح مركزی و استانی دفاتر آموزشی، و نهایتاً در سطح كشوری، دفاتر ناحیه ای آموزش .

وزارت آموزش صاحب اختیار اصلی مسئول صدور دستورات قانونی جهت آموزش میباشد. عملكردآن اجرای خط مشیهایی درمورد آموزش،انتشاروتصویب متون درسی،هدایت و هماهنگی آژانسهای زیردست جهت برنامه ریزی واجرای حمایت وبازرسی آژانسهای آموزشی محلی و دانشگاههای ملی می باشد.وزارت آموزش توسط یك معاون نخست وزیرـ وزیراداره میشود كه عضوی ازشورای دولتی میباشد. او دارای یك معاون میباشد.سازمانهای جانبی كه تحت نظارت مستقیم وزارتخانه می باشند شامل موارد زیر هستند:

كمیتة جمع آوری تاریخ ملی

انیستیتوی ملی تربیت مدیران آموزشی

كمیسیون استیناف معلمان

انیستیتوی ملی آموزش ویژه

علاوه بر این MEO دبیرخانة آكادمی ملی علوم را نظارت می نماید.

درپاسخ به افزایش نگرانیها درمورد نیازهای گوناگون برنامه های آموزش محلی و مهارتهای تخصصی موردنیازآنها دفاترآموزش محلی كه مجزا ازادارة عمومی هستند.

درهفت شهربزرگ و دراستان و نیزدرشهرستانها و نواحی اداری مشابه تأسیس گردیده اند.

این دفاتر تصمیماتی درمورد آموزش هنر وعلوم كه به ناحیة مربوطة آنها بر میگردد اخذ می كنند.هردفتر محلی متشكل ازاعضای مورد منتخب توسط شورای انتخاب كنندگان است كه به نوبة خود توسط شوراهای مدارس و سازمانهای معلمان انتخاب می گردند.

تمامی تصمیمات درمورد موضوعات آموزشی مربوط به ناحیة محلی مربوطه توسط اعضای بوردی انجام میشوند كه باید دیدگاههای حرفه ای ودیدگاههای عمومی هردو را مد نظر  داشته باشند.یك سرپرست معرف سازمان اجرایی بورد آموزش محلی است كه مسئول ادارة آموزش هنر و علوم میباشد.سرپرست حق تقاضای تشكیل جلسة بورد آموزشی و ارسال لوایح به پارلمانهای محلی را دارد.

مدیریت آموزش عالی

نهادهای مركزی

برطبق قانون آموزش كلیه مراكزآموزش عالی خواه خصوصی وخواه عمومی تحت مسئولیت وزارت آموزش می باشند.این وزارتخانه و پرسنل آموزشی، براحتیاجات آكادمیك ، تنظیم پایه گذاری مراكزوغیره نظارت مینمایند.

درخصوص سایرموضوعات،تصمیمات دانشكده ها با تصمیمات شورای آموزشی دانشگاهی كره  (KCUE ) هماهنگ می شود.

اصلاحات مدیریتی

از جمله مهمترین اصلاحات اعمال شده برساختار مدیریت آموزش عالی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

توسعه كیفی سیستم خودمختاری عملی درسهمیه های دانش آموزان وموضوعات آكادمیك

تنوع معیارهای انتخاب دانشجو وحمایت مالی ازدانشگاه های عمومی و خصوصی .

نوآوریهای سازمانی در ادارة دانشگاه ها

خود مختاری مدیریت دانشگاهی براساس ویژگی و تنوع مراكز مختلف

جایگزینی ادارة آكادمیك متمركز بردپارتمانها با اداره متمركزبربخشها و مدیریت اكادمیك ارتقای كیفی سازمانهای اداری و مدیریت منابع انسانی، و ساخت یك

طراحی سیستم مدیریت تكنولوژی آموزش جهت فعال كردن قابلیت اداری و اطلاعات آموزش

معطوف داشتن جهت گیریهای سیستم اداری بر شورای دولتی

تقسیم مسئولیتهای مدیریتی  با حوزه های اداری

برقراری ارتباط میان شورای اداری و كانون دانش جویان  • paper | پارس خودرو | مای بی اف