تبلیغات
مقایسه آموزش وپرورش دنیاباآموزش وپرورش ایران - آموزش پیش دبستانی در بلژیک
تاریخ : شنبه 23 آبان 1388 | 06:05 ب.ظ | نویسنده : محمد مهرافروز

آموزش پیش دبستانی در بلژیک 
   
 ● مترجم: کامبیز - پارتازیان
 ● ارسال كننده: مدیر سایت 
 ● منبع: سایت - باشگاه اندیشه
 
 جامعه هلندی(فلمیش زبان) بلژیك

 ساختار آموزشی

حضوردر دوره آموزش پیش دبستانی برای كودكان اختیاری بوده واین دوره مختص كودكان سنین (6-5/2) ساله میباشد.این دوره آموزشی كاملاً رایگان بوده و نرخ شركت كودكان سه ساله 92% و كودكان چهار ساله 97% و كودكان پنج سال و بالا 100% درصد است.همانگونه كه ازنام این دوره پیداست، دوره آمادگی برای آموزش ابتدایی به شمار میرود.

 


 

آموزش پیش دبستانی در بلژیک 
   
 
● مترجم: کامبیز - پارتازیان
 ● ارسال كننده: مدیر سایت 
 ● منبع: سایت - باشگاه اندیشه
 
 جامعه هلندی(فلمیش زبان) بلژیك

 ساختار آموزشی

حضوردر دوره آموزش پیش دبستانی برای كودكان اختیاری بوده واین دوره مختص كودكان سنین (6-5/2) ساله میباشد.این دوره آموزشی كاملاً رایگان بوده و نرخ شركت كودكان سه ساله 92% و كودكان چهار ساله 97% و كودكان پنج سال و بالا 100% درصد است.همانگونه كه ازنام این دوره پیداست، دوره آمادگی برای آموزش ابتدایی به شمار میرود.

 اهداف آموزشی

از جمله اهداف كلی آموزش پیش دبستانی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

•     پرورش خلاقیتهای ذهنی و تعادل فیزیكی كودكان

•     پرورش مهارتهای فكری كودكان

•     پرورش مهارتهای ارتباطی و گفتاری كودكان

•     پرورش استقلال و خلّاقیت كودكان

در ایالت فلاندر مدارس پیش دبستانی استثنایی ویژة كودكان عقب مانده ذهنی وجسمی نیز وجود دارد.مدارس پیش دبستانی مختلط بوده و دربیشتر موارد به یك مدرسه ابتدایی چسبیده هستند .در بیشتر مدارس پیش دبستانی براساس اندازه مدرسه،كودكان درسه گروه سنی طبقه بندی می شوند وهرگروه به دست یك مربی سپرده میشود.سال تحصیلی مدارس پیش دبستانی مانندمدارس ابتدایی است.دراین قبیل مدارس ارزیابی عمدتاً براساس مشاهدات مربی صورت می پذیرد و كودكان به طورخودكار به كلاس بالاترارتقا مییابند.مراكز مشاوره همگام با یك تیم آموزشی میزان پیشرفت كودكان را مورد بررسی قرار می دهند.

 جامعه فرانسه زبان بلژیك

 ساختار آموزشی

درجامعه فرانسه زبانان كشور بلژیك آموزش پیش دبستانی یكی ازاجزا ثابت وانفكاك ناپذیر نظام آموزشی است آموزش پیش دبستانی اختیاری، آزاد به صورت مختلط بوده ومختص كودكان سنین 6-2.5 ساله ـ ودر بعضی از موارد استثنایی هقت ساله ـ است. نرخ شركت در آموزش پیش دبستانی درمیان كودكان سه ساله 95% ، كودكان چهار ساله 97% وكودكان5ساله وبیشتر 100%میباشد.آموزش پیش دبستانی دارای یك نقش اجتماعی بوده وموجب آماده سازی كودك برای ورود به دوره آموزش ابتدایی میشود.

 اهداف آموزشی

از جمله مهمترین اهداف آموزش پیش دبستانی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

• تقویت قوای ذهنی ،روحی وجسمی كودكان

• تقویت مهارتهای فكری وعقلانی كودكان

• تقویت مهارتهای گفتاری وارتباطی كودكان

• تقویت قدرت استقلال وخود اتكایی كودكان

• تقویت قدرت خلاقه كودكان

آموزش پیش دبستانی دركودكستانها ـ كه به مدارس ابتدایی وابسته است ـ ارائه می شود.

درهرشبكه آموزشی جامعه فرانسه زبانان كشوربلژیك كودكستانها حضوری فعال دارند. دربیشتر موارد كودكستانها بنا  به اندازه خود وبراساس سن كودكان كلاس بندی شده ولی در برخی ازمناطق روستایی كه تعداد كودكان برای گروه بندی آنان بر اساس جدول سنی ویژه این دوره كافی نیست .از الگوی خانوادگی یا همان مختلط استفاده میشود.

درمدارس پیش دبستانی برای تشویق كودكان به رشد وپیشرفت روانی،جسمی،هنری،زبانیوعقلانی واجتماعی از فعالیتهالی متنوع استفاده میشود.دردوره پیش دبستانی هیگونه ارزشیابی رسمی صورت نمی پذیرد وكودكان به طور اتوماتیك به كلاس بالاتر ارتقاء پیدا می یابد. هرهفته تحصیلی مدارس پیش دبستانی متشكل ازحدود پنج شیفت صبحگاهی وچهار شیفت عصر گاهی بوده وبعد ازظهرها روزهای چهارشنبه كودكان آزادهستند.سال تحصیلی مدارس پیش دبستانی ازاول سپتامبر آغاز ودر 30 ژوئن به پایان میرسد.علاوه بر تعصیلات رسمی سنتی، مدارس پیش دبستانی یك هفته درماه های فوریه ونوامبر در اعیاد كریسمس وعید پاك تعطیل میباشند .

 جامعه آلمانی زبان بلژیك

 ساختار آموزشی

در بخش آلمانی زبان بلژیك آموزش پیش دبستانی یاكودكستان یك بخش ثابت ازنظام آموزشی میباشد.این دوره آموزشی كاملاً اختیاری وبدون هزینه بوده ومختص بچه های سنین 6-2.5 سال می باشد .دربرخی از موارد استثنایی برای كودكان بیشتر از7 ساله می باشد كودكان 3 ساله به بالا بیشترین حضوردراین دوره را به خود اختصاص داه اند كه این میزان به 95% بالغ میگردد. آموزش پیش دبستانی دارای یك عملكرد اجتماعی ویژه بوده وبرای ورود به آموزش ابتدایی یك دوره آمادگی محسوب میشود.

 اهداف آموزشی

اهداف كلی آموزش پیش دبستانی در موارد زیر نهفته است :

•     • رشد عقلانی وفیزیك وروانی

•     • توسعه مهارتهای ذهنی

•     • گسترش برقراری ارتباط با دیگران كودكان

•     • گسترش استقلال كودكان

•     • رشد خلاقیت كودكان

آموزش پیش دبستانی دركودكستانها ارائه شده ومعمولاً این قبیل مراكزآموزشی به مدارس ابتدایی چسبیده هستند.همچنین خاطرنشان میشود كه درهر سه شبكه آموزشی سابق الذكر ، كودكستانها حضوری فعالی دارند.دربیشتر مواقع كودكستانها بنا به اندازه آنها وسن كودكان ، كلاس بندی ویا گروهب ندی شده ولی در برخی ازمناطق روستایی كه مدارس كوچك به اندازه كافی شاگردی برای گروه بندی در اختیار ندارند ،كودكان سنین مختلف را به شكل یك خانواده كلاس بندی می كنند.دراین قبیل كلاسها بیست كودك مشغول فراگیری میشوند.كودكان در كودكستانها تحت نظارت مربیان مهد كودم قرار می گیرند.هرمربی مهد كودك عهده دار یك كلاس ازكودكان شده ولی دربرخی مواقع بنا به مقررات داخلی مهد كودك مربیان كلاسهای مختلف با یكدیگرهمكاری مینمایند.جدول زمانی كودكستانها تغییرپذیر بوده وهیچگونه آموزش رسمی به كودكان داده نمیشود.البته كودكان دراین قبیل مراكزبه انجام فعالیتهال متنوعی نظیر فعالیتهای هنری،ذهنی،زبانی، موسیقیایی وعلمی وادار می شوند.اما به آنان درس رسمی داده نمیشود.همچنین دراین سطح هیچگونه ارزیابی تحصیلی ویا امتحان كتبی ازكودكان بعمل نمی آید وارزیابی عمدتاً بر اساس مشاهدات مربیان مهد ازعملكرد رفتاری كودكان صورت می پذیرد.در این دوره كودكان بدون هیچگونه محدودیتی به كلاس بالاتر ارتقاء می یابند. مراكز PMS همراه با تیم آموزشی مهد كودك میزان درجه بلوغ ورشد فكری وجسمی كودك را ارزیابی قرارمیدهند.كودكان چهارروز ونیم درهفته به مهد كودك رفته ودرسال اول كودكستان، چنانچه والدین آنها مایل باشند، میتوانند درشیفت صبحگاهی به مهد كودك بروند. طول دوره تحصیلی كودكستان هماننددوره تحصیلات پایه میباشد كه در آن دوماه تعطیلات تابستانی و دو هفته تعطیلات عید كریسمس وجود دارد.
   • paper | پارس خودرو | مای بی اف